Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

WADY NIERUCHOMOŚCI – SKUTKI BRAKU ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ

WADY NIERUCHOMOŚCI – SKUTKI BRAKU ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ

  • 15 grudnia 2022
  • agnieszk4Kanc
  • Możliwość komentowania WADY NIERUCHOMOŚCI – SKUTKI BRAKU ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ została wyłączona

Zakup mieszkania lub domu to zawsze duże wyzwanie. Oprócz zaangażowania znacznych środków finansowych i konieczności poświęcenia czasu na wybór nieruchomości, a także jej urządzenie, trzeba dokładnie sprawdzić, czy nie jest ona obarczona wadami fizycznymi lub prawnymi. Naszym Klientom rekomendujemy sprawdzenie stanu technicznego i prawnego nieruchomości jeszcze przed transakcją. Również po zakupie mogą ujawnić się wady domu lub lokalu. W takim wypadku kupujący posiada określone roszczenia względem zbywcy nieruchomości. Przede wszystkim, warto skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi. Przypominamy, że istotne jest zachowanie terminów przewidzianych prawem, które opisujemy w artykule: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY NIERUCHOMOŚCI – TERMINY. 

FORMA REKLAMACJI

Podkreślamy, że warto sporządzać reklamację w formie pisemnej. Reklamację należy dostarczyć sprzedającemu w ten sposób, by uzyskać potwierdzenie doręczenia. Dobrym rozwiązaniem jest przesyłanie reklamacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W takim wypadku możliwe jest wykazanie konkretnej daty, w której reklamacja została złożona.

Ustalenie daty złożenia reklamacji ma zasadniczo dwie istotne konsekwencje. Po pierwsze, pozwala na określenie wymagalności roszczenia. Po drugie, brak odpowiedzi na reklamację przez sprzedającego będącego przedsiębiorcą w przewidzianym ustawą terminie, może przynieść pozytywne skutki dla składającego reklamację.

MILCZĄCE UZNANIE REKLAMACJI KONSUMENTA

Przedsiębiorca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na roszczenia klienta będącego konsumentem wynikające z rękojmi w ciągu 14 dni. Przepisy przewidują, że brak odpowiedzi w terminie skutkuje tym, że uznaje się, iż sprzedający uznał żądanie konsumenta za uzasadnione.

Skutek w postaci milczącego uznania reklamacji dotyczy roszczeń o wymianę rzeczy, usunięcie wady lub obniżenie ceny. Oświadczenie o obniżeniu ceny musi określać kwotę, o którą cena powinna być obniżona.

SKUTKI BRAKU ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ

W orzeczeniach sądów przejawiają się różne poglądy co do skutków milczącego uznania reklamacji złożonej przez konsumenta. Można spotkać się z dwoma odmiennymi stanowiskami:

  • Sądy przyjmują, że milczące uznanie reklamacji powinno niejako automatycznie skutkować wygraną konsumenta w procesie, w którym domaga się roszczenia, które zostało milcząco uznane.
  • W orzecznictwie pojawia się również stanowisko, zgodnie z którym milczące uznanie reklamacji konsumenta ma to znaczenie, że przerzuca na przedsiębiorcę ciężar wykazania, że reklamacja jest niezasadna.

SPRAWA SĄDOWA – WADY NIERUCHOMOŚCI

Niezależnie od tego, którą z koncepcji przyjmie sąd, brak odpowiedzi na roszczenia konsumenta w ciągu 14 dni jest istotnym argumentem przy dochodzeniu roszczeń za wady nieruchomości. Koszty związane z usunięciem wad lokalu lub domu są zwykle bardzo wysokie. Warto wykorzystać uprawnienia z rękojmi i dochodzić roszczeń przeciwko sprzedającemu. W procesie sądowym milczące uznanie reklamacji będzie zaś działać na korzyść kupującego.

Kancelaria chętnie pomoże Państwu rozwiać wszelkie wątpliwości związane z możliwością dochodzenia roszczeń wynikających z wad nieruchomości.

Tags: , , , ,