Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM – JAKIE SKUTKI MOGĄ PRZYNIEŚĆ PRYWATNYM INWESTOROM?

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM – JAKIE SKUTKI MOGĄ PRZYNIEŚĆ PRYWATNYM INWESTOROM?

  • 21 sierpnia 2019
  • agnieszk4Kanc
  • Możliwość komentowania PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM – JAKIE SKUTKI MOGĄ PRZYNIEŚĆ PRYWATNYM INWESTOROM? została wyłączona

Na początku sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została propozycja obszernych zmian w ustawie Prawo budowlane. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności rozstrzygnięć, które zapadają w trakcie tego procesu. Z pewnością dostrzeżone przez ustawodawcę problemy są realne i wymagają podjęcia działań. Jak jednak podkreślają inżynierowie budownictwa, wątpliwe jest, czy wszystkie z zaproponowanych rozwiązań pomogą w osiągnięciu celów nowelizacji.

Poniżej zaprezentowano najważniejsze z projektowanych zmian w zestawieniu z aktualnymi rozwiązaniami.

– Projekt budowlany ma być podzielony na 3 części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Projekt techniczny nie będzie dołączany do wniosku o pozwolenie na budowę. Obecnie projekt budowlany składa się z projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, określającego funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe.

– W przypadku nabycia od poprzedniego inwestora nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę, kolejny właściciel nie będzie zobowiązany do uzyskania zgody poprzedniego inwestora na przeniesienie na niego pozwolenia. W obecnym stanie prawnym uzyskanie zgody poprzedniego właściciela nieruchomości na przeniesienie pozwolenia na budowę jest wymagane, co może być kłopotliwe w sytuacji, gdy przykładowo nowy inwestor utraci kontakt ze swoim poprzednikiem lub gdy poprzedni właściciel nieruchomości nie chce wyrazić przedmiotowej zgody.

– Organy administracji architektoniczno-budowlanej będą miały możliwość udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Aktualnie zgodę wydaje minister.

– Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączane będą po trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektonicznego-budowlanego w miejsce czterech egzemplarzy, które składamy na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Projekt techniczny będzie składany w późniejszym etapie.

– Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie będzie wymagała zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.

– Wprowadzono 5-letni termin, po upływie którego nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin ten liczony będzie od daty doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

Wymienione wyżej zmiany mają uprościć procedury stosowane w procesie inwestycyjno-budowlanym, skrócić czas ich trwania i ograniczyć ilość dokumentacji gromadzonej w toku procesu. Dodatkowo, zaproponowano szereg zmian porządkujących obowiązujące przepisy, m.in. wprowadzono czytelny katalog obiektów, których budowa wymaga zgłoszenia, a także katalog robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Przedstawione propozycje zostały skrytykowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, która przede wszystkim zwraca uwagę na to, że po wprowadzeniu projektowanych zmian projekt techniczny w praktyce będzie wykonywany już po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub nie będzie wykonywany w ogóle. Tymczasem, projekt techniczny zawierać powinien bardzo istotne dla całego przedsięwzięcia elementy. W przypadku zaniechania ich zaprojektowania w momencie uzyskania pozwolenia na budowę, na dalszych etapach inwestycji mogą pojawić się problemy z dostosowaniem projektu technicznego do wcześniej wykonanego projektu architektoniczno-budowlanego, co z kolei może skutkować wyborem rozwiązań technicznych, które nie będą korzystne dla inwestora.

Projekt nowelizacji nie został skierowany do Sejmu, zaś jego zapisy mogą jeszcze ulec zmianie.