Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

CO ZROBIĆ, GDY WYKONAWCA PORZUCI BUDOWĘ

CO ZROBIĆ, GDY WYKONAWCA PORZUCI BUDOWĘ

  • 8 września 2022
  • agnieszk4Kanc
  • Możliwość komentowania CO ZROBIĆ, GDY WYKONAWCA PORZUCI BUDOWĘ została wyłączona

Żaden inwestor nie chce znaleźć się w sytuacji, w której wykonawca opuści budowę przed ukończeniem prac. Niestety, w praktyce zdarzają się przypadki porzucenia rozpoczętej budowy. W poniższym artykule znajdą Państwo wskazówki, jak należy zachować się w takiej sytuacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Przede wszystkim, samo porzucenie budowy przez wykonawcę nie oznacza, że doszło do rozwiązania umowy. Kontrakt obowiązuje nadal, dlatego w pierwszej kolejności należałoby zadbać o formalne zakończenie umowy. Na skutek porzucenia prac na budowie wykonawca popada w opóźnienie z wykonaniem przedmiotu umowy. Przepisy przewidują możliwość odstąpienia od umowy w przypadku gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem prac tak bardzo, że nie jest możliwe ich ukończenie w umówionym terminie. W takiej sytuacji nie ma konieczności wyznaczania wykonawcy terminu dodatkowego.
Prawo odstąpienia od umowy w razie porzucenia budowy może być zastrzeżone w umowie.
W każdym przypadku należy zadbać o to, by odstąpienie zostało odpowiednio udokumentowane i przesłane w takiej formie, by inwestor mógł wykazać, kiedy dotarło do wykonawcy. Polecaną formą jest pisemne odstąpienie przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

ROZLICZENIE Z WYKONAWCĄ

Gdy umowa zostanie już formalnie rozwiązana, należy zadbać o to, by udokumentować stan zaawansowania prac. Optymalnym rozwiązaniem jest sporządzenie protokołu odbioru prac razem z wykonawcą. Jeśli jednak pomimo wezwań do wspólnego odbioru kontrahent unika kontaktu z inwestorem, można sporządzić protokół odbioru bez udziału wykonawcy. Warto, by w takim wypadku przy odbiorze obecne były osoby trzecie, np. kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, które w potencjalnym sporze sądowym mogą wystąpić w charakterze świadków. W trakcie odbioru należy sporządzić dokumentację zdjęciową, która będzie wskazywała na stan zaawansowania prac.
Na podstawie protokołu inwestor powinien obliczyć, jaka jest wartość wykonanych prac. Najczęściej rozliczenia z firmą budowlaną opierają się na zaliczkach. Na podstawie zestawienia wartości wykonanych prac możemy obliczyć, jaka część wpłaconej zaliczki powinna podlegać zwrotowi i wezwać wykonawcę do jej zapłaty.

KARY UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Rozliczenie za wykonany zakres prac to nie wszystko. Prawidłowo skonstruowana umowa o roboty budowlane powinna zabezpieczać inwestora na wypadek porzucenia robót. Kontrakt powinien przewidywać możliwość nałożenia na nierzetelnego wykonawcę kar umownych w związku z opóźnieniem w wykonywaniu prac. W umowach zdarzają się również zapisy o karach umownych nakładanych w związku z koniecznością odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy. Klauzule o karach umownych znacznie ułatwiają dochodzenie roszczeń przeciwko firmie budowlanej. Warto już na etapie zawierania umowy pomyśleć o ich zastrzeżeniu.
Jeśli w umowie nie znalazły się zapisy o karach umownych, inwestor również ma możliwość domagania się stosownej rekompensaty od wykonawcy. W takiej sytuacji konieczne będzie wykazanie poniesionej szkody.

 

Oczywiście, umowa o roboty budowlane może zawierać szczególne zapisy stosowane na wypadek porzucenia umowy przez wykonawcę. W artykule opisano wskazówki postępowania w sytuacji, gdy umowa nie precyzuje zasad postępowania w takim przypadku. Każdy przypadek porzucenia budowy przez wykonawcę radzimy jednak skonsultować z prawnikiem.

Tags: , , ,