Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

KONSEKWENCJE SAMOWOLI BUDOWLANEJ

KONSEKWENCJE SAMOWOLI BUDOWLANEJ

  • 22 listopada 2019
  • ViralMedia2
  • Możliwość komentowania KONSEKWENCJE SAMOWOLI BUDOWLANEJ została wyłączona

SAMOWOLA BUDOWLANA

Z samowolą budowlaną mamy do czynienia wówczas, gdy obiekt budowlany lub jego część została wybudowana lub jest budowana bez wymaganego pozwolenia na budowę, bez wymaganego zgłoszenia budowy lub pomimo wniesienia przez organ sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy.

KONSEKWENCJE SAMOWOLI

Konsekwencją samowoli budowlanej jest nakazanie rozbiórki obiektu przez organ nadzoru budowlanego.

Dodatkowo, inwestor wykonujący roboty budowlane w warunkach samowoli budowlanej naraża się na odpowiedzialność karną. Przepisy ustawy Prawo budowlane przewidują sankcję w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Inwestor może ponieść odpowiedzialność karną niezależnie od tego, że w postępowaniu administracyjnym zostanie już na niego nałożony dotkliwy obowiązek rozbiórki obiektu.

LEGALIZACJA BUDOWY

Sposobem na uniknięcie przez inwestora rozbiórki obiektu jest legalizacja budowy.

W przypadku, gdy budowa przeprowadzona w warunkach samowoli budowlanej jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

Organ nadzoru budowlanego określa w postanowieniu wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy. Dodatkowo organ zobowiązuje do przedstawienia w szczególności następujących dokumentów:

– zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;

– czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o prawie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, aktualnym na dzień opracowania projektu;

– oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Kolejno, organ nadzoru budowlanego bada:

– zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

– wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

OPŁATA LEGALIZACYJNA

Organ w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

Wysokość opłaty legalizacyjnej zależy od kategorii, a w niektórych przypadkach – również od wielkości obiektu budowlanego.

W przypadku spełnienia wszystkich wymagań nałożonych przez organ, w tym obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej, wydana zostaje decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

PRZEDAWNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Legalizacja budowy niestety nie chroni od odpowiedzialności karnej. Mimo spełnienia wszystkich wymogów stawianych przez organ i uiszczenia opłaty legalizacyjnej, inwestor może zostać skazany w postępowaniu karnym. Należy jednak pamiętać, że przestępstwo polegające na samowoli budowlanej ulega przedawnieniu po upływie 5 lat od jego popełnienia.