Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

NOWE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA SPÓŁKI HANDLOWE W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

NOWE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA SPÓŁKI HANDLOWE W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

  • 14 listopada 2019
  • ViralMedia2
  • Możliwość komentowania NOWE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA SPÓŁKI HANDLOWE W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH została wyłączona
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) ma gromadzić dane na temat spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, niebędących spółkami publicznymi. Obowiązki związane z wpisem do CRBR będą obowiązywać również proste spółki akcyjne, które będę funkcjonować od 1 marca 2020 r.
Sprawami Rejestru zajmuje się Minister Finansów.
Głównym zadaniem wprowadzenia CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

KIM SĄ BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI SPÓŁEK

W Rejestrze gromadzone będą informacje na temat beneficjentów rzeczywistych spółek, czyli osób fizycznych, które pełnią bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, umożliwiającą im wywieranie decydującego wpływu na działania spółki. Do beneficjentów rzeczywistych zaliczymy też osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
Beneficjentem rzeczywistym będzie przykładowo:
– osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, w przypadku gdy przysługuje jej własność więcej niż 25% udziałów lub akcji spółki,
– osoba fizyczna dysponującą więcej niż 25% liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje własność więcej niż 25% udziałów lub akcji spółki, lub dysponująca więcej niż 25% głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu.

TERMINY NA ZGŁOSZENIE BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Wszystkie spółki, które istniały w dniu wejścia w życie przepisów, wprowadzających CRBR, tj. w dniu 13 października 2019 r., mają obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 r. Spółki, które powstaną później, będą miały na zgłoszenie 7 dni liczonych od daty wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Co istotne, w przypadku zmiany danych zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, również będzie obowiązywał 7-dniowy termin na ich zgłoszenie.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia do CRBR dokonywane będą przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Zgłoszenie nie będzie podlegać opłacie i będzie dokonywane w formie elektronicznej. Osoba dokonująca zgłoszenia będzie składała oświadczenie o prawdziwości informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

WYSOKIE KARY

Wszystkie podmioty, podlegające nowym obowiązkom, powinny zadbać o to, by dokonać zgłoszenia do Rejestru. Za brak terminowego zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych grozi kara pieniężna w wysokości do 1 000 000 złotych.