Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  • 11 października 2019
  • ViralMedia2
  • Możliwość komentowania ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO została wyłączona

Inspektor nadzoru inwestorskiego według Prawa budowlanego pełni samodzielną funkcję w budownictwie. To inwestor ustanawia inspektora na budowie i właśnie wobec inwestora inspektor będzie ponosił odpowiedzialność.

Przepisy ustawy prawo budowlane nie regulują zasad odpowiedzialności odszkodowawczej inspektora nadzoru inwestorskiego. Kodeks cywilny również nie zawiera szczególnej regulacji mającej zastosowanie do stosunków między inwestorem a inspektorem nadzoru inwestorskiego. W orzecznictwie przesądzono, że umowa o nadzór inwestorski jest zaliczana do umów o świadczenie usług, a zatem zastosowanie do niej będą mieć przepisy o zleceniu.

OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, należą:

1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez kontrolę zgodności realizacji robót z projektem lub pozwoleniem na budowę, a także z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a także sprawdzanie, czy przy wykonywaniu robót stosowane są wyroby, które zostały prawidłowo wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

3. Kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, a także przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie tych obiektów do użytkowania;

4. Potwierdzanie faktycznie robót wykonanych i usunięcia wad, a na żądanie inwestora również kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor powinien wykonywać powierzone mu zadania z należyta starannością. W przypadku, gdy nieprawidłowo wywiązuje się z obowiązków, ponosi odpowiedzialność kontaktową na zasadach ogólnych. Inwestor może dochodzić od niego zapłaty odszkodowania. Jeśli w umowie zastrzeżono kary umowne na wypadek nieprawidłowego wykonania umowy o nadzór inwestorski, inwestor może nałożyć na inspektora karę. Odpowiedzialność inspektora nie jest ograniczona na wysokości umówionego z inwestorem wynagrodzenia za pełnienie funkcji na budowie.

Nie w każdym przypadku, gdy roboty budowlane obarczone są wadami, inwestor będzie mógł domagać się odszkodowania od inspektora. Odpowiedzialność zachodzić będzie w przypadku, gdy wadliwe wykonanie robót będzie wynikiem niedochowania obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli przykładowo przyczyną wad budynku są nieprawidłowości w projekcie budowlanym, dostarczonym przez inwestora, inspektor może uwolnić się od odpowiedzialności.

Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej, inspektor może ponosić odpowiedzialność zawodową lub karną na zasadach określonych w Prawie budowlanym.

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania związane z odpowiedzialnością inspektora nadzoru inwestorskiego.