Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

GWARANCJA ZAPŁATY W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE

GWARANCJA ZAPŁATY W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE

  • 20 września 2019
  • ViralMedia2
  • Możliwość komentowania GWARANCJA ZAPŁATY W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE została wyłączona

Przepisy przewidują szczególną ochronę roszczeń generalnych wykonawców i podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, jaką jest gwarancja zapłaty. Brak skomplikowanych wymogów formalnych żądania ustanowienia gwarancji zapłaty i regulacje wyłączające możliwość odmowy udzielenia gwarancji zapłaty powinny skłaniać przedsiębiorstwa budowlane do korzystania z tego narzędzia. W praktyce jednak generalni wykonawcy i podwykonawcy rzadko występują z żądaniem udzielania gwarancji zapłaty, a w konsekwencji zmniejszają szanse na uzyskanie należnego im wynagrodzenia.

KTO MOŻE ŻĄDAĆ UDZIELENIA GWARANCJI ZAPŁATY?

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane udzielana jest generalnemu wykonawcy przez inwestora. Na podstawie art. 6495 Kodeksu cywilnego, przepisy o gwarancji zapłaty stosuje się również odpowiednio do umowy o roboty budowlane zawartej między wykonawcą a dalszymi podwykonawcami. Prawo do żądania udzielenia gwarancji zapłaty nie przysługuje natomiast nabywcy wierzytelności o wypłatę wynagrodzenia za roboty budowlane.

CZYM JEST GWARANCJA ZAPŁATY?

Celem gwarancji zapłaty jest zabezpieczenie terminowej zapłaty umówionego przez strony wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Gwarancja zapłaty może mieć formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a także akredytywy bankowej lub poręczenia banku udzielonego na zlecenie inwestora. Koszty udzielenia zabezpieczenia obciążają w równych częściach obie strony umowy.

Obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty powstaje po zgłoszeniu odpowiedniego żądania przez wykonawcę. Strony nie mogą w umowie o roboty budowlane wyłączyć prawa do żądania gwarancji zapłaty. W przypadku, gdyby inwestor odstąpił od umowy o roboty budowlane z tego powodu, że otrzymał żądanie ustanowienia gwarancji zapłaty, takie odstąpienie nie będzie skuteczne.

WYSOKOŚĆ UDZIELANEGO ZABEZPIECZENIA

Wykonawca robót budowlanych może żądać gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy oraz wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, które zostały zaakceptowane przez inwestora na piśmie. W przypadku, gdy inwestor nie zaakceptuje robót dodatkowych lub robót koniecznych w formie pisemnej, nie ma obowiązku udzielania gwarancji zapłaty za te prace.

W doktrynie podkreśla się, że inwestor nie może odmówić ustanowienia zabezpieczenia na kwotę odpowiadająca umówionemu wynagrodzeniu powołując się na to, że część wynagrodzenia uległa potrąceniu z wierzytelnością inwestora o zapłatę odszkodowania lub kary umownej.

WYMOGI FORMALNE ŻĄDANIA GWARANCJI ZAPŁATY

Żądanie udzielenia gwarancji zapłaty powinno zawierać określenie:

• wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, które zostały zaakceptowane na piśmie przez inwestora;
• termin na udzielenie gwarancji, nie krótszy niż 45 dni.

SKUTKI ODMOWY UDZIELENIA GWARANCJI

W przypadku, gdy wykonawca nie uzyska żądanego zabezpieczenia w wyznaczonym przez siebie terminie, może odstąpić od umowy z winy inwestora. Konieczność uzyskania gwarancji w wyznaczonym terminie oznacza, że inwestor powinien w określonym przez wykonawcę czasie, nie krótszym niż 45 dni, doprowadzić do udzielenia gwarancji. Wykonawca nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy to z jego winy nie doszło do udzielenia gwarancji zapłaty.

Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy powodu nieudzielenia gwarancji zapłaty powoduje skutek na dzień odstąpienia (ex nunc). Skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane rozciągają się zatem na przyszłość. W przypadku odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane z powodu braku ustanowienia gwarancji zapłaty, ustają prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane w zakresie, w jakim umowa nie została wykonana. Odstąpienie następuje z winy inwestora, a zatem wykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia za prace, które był gotów wykonać, jednak nie zdołał tego uczynić z przyczyn leżących po stronie inwestora.

Należy pamiętać, że przedstawione wyżej regulacje stosuje się również do umów o roboty budowlane zawartych między wykonawca a podwykonawcą.

Wystąpienie z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty może stanowić znaczne ułatwienie dla wykonawców i podwykonawców. Zabezpiecza bowiem spełnienie najważniejszego z obowiązków drugiej ze stron umowy o roboty budowlane – zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. W razie pytań odnośnie gwarancji zapłaty zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.